Güneyce Çay Güneyce Çay Kurumsal ay Hakknda Güneyce Çay ürnlerimiz Güneyce Çay Haberler Güneyce Çay letiim

 kurumsal

     

KURUMSAL

GÜNEYCE ÇAY
Halka aç?k bir ?irket olarak kurulan GÜNEYCE ÇAY 1990 y?l? temmuz ay?nda 50 ton/gün kapasite ile faaliyete geçmi?tir.

Y?llar itibariyle artan ürelim potansiyeli 1994 y?l?nda günlük ya?çay i?leme kapasitesini 100 ton/güne ç?karm??t?r.

Bu geli?meler yan?nda GÜNEYCE ÇAY 1997 y?l?nda yeniden kendini modernize etmi? tüm makine park?n? otomasyona sokarak el de?meden kuru çay üretimini gerçekle?tirmi? ve makine park?na gereken ilaveler yap?larak günlük ya?çay üretme kapasitesini 120 ton/güne ç?kartm??t?r.

1997 y?l?ndan itibaren üretimini tamamen paketli çay olarak sat??a arz etmeye ba?layan GÜNEYCE ÇAY 1999 y?l?nda kuru çay üretimini 2 misline katlayarak 1500 ton üretim miktar?na ula?t?rm??t?r.

2002 y?l?nda kapasite artt?r?m? devam ettirilip günlük ya?çay i?leme kapasitesi 140 ton/gün ve buna ba?l? olarak y?ll?k kuruçay üretimide 1700 tona ç?kar?lm??t?r.

Önümüzdeki 2 y?l içinde kuruçay üretim hedefini y?ll?k 2000 tona ç?karabilme amac? güdülmekledir.

GÜNEYCE ÇAY' ?n kurulu?unda 180.50 TL olan sermayesi 2007 y?l? itibari ile 1.350.000.00 TL ç?kart?lm??t?r.

GÜNEYCE ÇAY halka aç?k bir anonim ?irketi olup 298.000.000 hisseden olu?maklad?r. Ortak say?s? 850 civar?ndad?r.

GÜNEYCE ÇAY çay sezonunda yöre insan?na i? istihdam? sa?lad??? gibi ödedi?i vergilerle de ülke ekonomisine önemli ölçüde katk? sa?lamaktad?r. Rize'de hersene aç?klanan kurumlar vergisi listesinde ilk 10 içerisinde bulunmaktad?r.

GÜNEYCE ÇAY SANAY?? VE T?CARET A.?. TS EN ISO 9001:2000 ?ARTLARINA UYGUN KAL?TE YÖNET?M S?STEM?NE SAH?P OLUP BU S?STEM TÜRK STANDARTLARI ENST?TÜSÜ TARAFINDAN BELGELEND?R?LM??T?R.

Mali Tablolar için lütfen t?klay?n?z

Genel Kurul Toplantısı - 2018
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Genel Kurul Toplantısı - 2017
Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Genel Kurul Toplantısı - 2016/2
Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Genel Kurul Toplantısı - 2016
Highslide JS Highslide JS Highslide JSHighslide JS

Genel Kurul Toplantısı - 2015
Highslide JS Highslide JS Highslide JSHighslide JS Highslide JS Highslide JS

Genel Kurul Toplantısı - 2014
Highslide JS Highslide JS Highslide JSHighslide JS Highslide JS

Genel Kurul Toplantısı - 2013
Highslide JS Highslide JS Highslide JSHighslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Genel Kurul Toplantısı - 2012
Highslide JS Highslide JS Highslide JSHighslide JS Highslide JS Highslide JS   
desing by teknoay anasayfa | kurumsal | ürünler | basında güneyce | haberler | çay hakkında | iletişim